صندوق بازنشستگی فولاد

به پایگاه اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد خوش آمدید

برقراری تماس با صندوق فـولاد
021-87310000

مهمترین اخبار صندوق بازنشستگی فولاد :

مرجع سامانه شفافیت

صندوق بازنشتگی صندوق فولاد
Shape 399 Shape 399 copy Shape 399 copy 2 Shape 399 copy 3 Group 8 Shape 399 copy 7 Shape 399 copy 3 Shape 399 copy 2 Shape 399 copy Shape 399

لیســت شرکت ها، شـرکت مورد نظر را انتـــــــخاب نمایید

لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
آگهی تاسیس دریافت 16 . 05 . 1402
صورت‌های مالی 1400 دریافت 16 . 05 . 1402
اطلاعات دارایی دریافت 16 . 05 . 1402
اطلاعات هیات مدیره دریافت 16 . 05 . 1402
فرصت های سرمایه گذاری و فهرست خریداران دریافت 16 . 05 . 1402
مبالغ تعرفه ها و عوارض دریافت 16 . 05 . 1402
مبالغ تعرفه ها و عوارض دریافت 16 . 05 . 1402
قرارداد اجاره دریافت 17 . 05 . 1402
قرارداد دریافت 17 . 05 . 1402
صورتهای مالی خدمات عمومی 1401 دانلود 6 . 09 . 1402
لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
آگهی تاسیس دریافت 25 . 05 . 1402
اعضای هیات مدیره دریافت 25 . 05 . 1402
اظهار نامه ارزش افزوده دریافت 25 . 05 . 1402
املاک اجاره ای - بخش اول دریافت 25 . 05 . 1402
املاک اجاره ای - بخش دوم دریافت 25 . 05 . 1402
معاملات فصلی - بهار 1401 دریافت 25 . 05 . 1402
ساختار سازمانی دریافت 25 . 05 . 1402
فرصت های سرمایه‌گذاری دریافت 25 . 05 . 1402
فهرست قراردادها دریافت 25 . 05 . 1402
مسئولیت اجتماعی - بخش اول دریافت 25 . 05 . 1402
مسئولیت اجتماعی - بخش دوم دریافت 25 . 05 . 1402
صورتهای مالی 1401 دانلود 6 . 09 . 1402
لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
صورتهای مالی 1401 دانلود 6 . 09 . 1402
مرآت کیش

مرآت کیش

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه راهبرد مرآت کیش

لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
آگهی تاسیس دریافت 17 . 05 . 1402
روزنامه رسمی دریافت 17 . 05 . 1402
اطلاعات اعضای هیات مدیره دریافت 17 . 05 . 1402
نمودار سازمانی دریافت 17 . 05 . 1402
فرصت های سرمایه گذاری دریافت 17 . 05 . 1402
قرارداد دریافت 17 . 05 . 1402
صورتهای مالی 1401 دانلود 6 . 09 . 1402
فولاد تجارت دالاهو

فولاد تجارت دالاهو

شرکت بین‌المللی فولاد تجارت دالاهو

لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
اساسنامه دریافت 20 . 06 . 1402
آگهی تاسیس دریافت 20 . 06 . 1402
ساختار سازمانی دریافت 20 . 06 . 1402
صورت های مالی 1400 دریافت 20 . 06 . 1402
اموال و دارایی ها دریافت 20 . 06 . 1402
صورت های مالی 1401 دریافت 4 . 10 . 1402
لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
صورتهای مالی 1401 دانلود 6 . 09 . 1402
لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
آگهی تاسیس دریافت 17 . 05 . 1402
اطلاعات هیات مدیره دریافت 17 . 05 . 1402
نمودار سازمانی دریافت 17 . 05 . 1402
اموال و دارایی ها دریافت 17 . 05 . 1402
صورت های مالی دریافت 17 . 05 . 1402
لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
آگهی تاسیس 1 دریافت 21 . 05 . 1402
آگهی تاسیس 2 دریافت 21 . 05 . 1402
اطلاعات هیات مدیره دریافت 21 . 05 . 1402
اموال و دارایی ها دریافت 21 . 05 . 1402
روزنامه اعضا دریافت 21 . 05 . 1402
صورتهای مالی 1401 دانلود 6 . 09 . 1402
لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
بودجه مصوب سال 1402 هيات امنا دریافت 7 . 05 . 1402
صورت های مالی 99 صندوق دریافت 7 . 05 . 1402
صورت های مالی سال 97 دریافت 11 . 06 . 1402
صورت های مالی سال 98 دریافت 11 . 06 . 1402
لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
صورتهای مالی 1401 دانلود 6 . 09 . 1402
لیست کلیه اسناد مربوطه فایل های دانلود تاریخ آپدیت
صورتهای مالی 1401 دانلود 6 . 09 . 1402