صندوق بازنشستگی فولاد

به پایگاه اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد خوش آمدید

برقراری تماس با صندوق فـولاد
021-87310000

مهمترین اخبار صندوق بازنشستگی فولاد :

دربـــــاره مــا

صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

www.irsbf.ir
هدف

صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در راستای ارتقای کرامت انسانی و جایگاه اجتماعی، بهبود معیشت و سلامت بازنشستگان، با بهره گیری از دانش روز و مدیریت اثربخش منابع مالی؛ به کمک سرمایه انسانی توانمند، دلسوز و پرانگیزه، با رویکرد تحولی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب؛ خود را در برابر ذینفعان متعهد می داند.

بازنشستگان فولاد

این صندوق براساس تحولات بشرح ذیل برای تأمین آتیه مشارکین و خدمت رسانی به  بازنشستگان تأسیس گردید:

-نخست در سال ۱۳۵۴ امور بازنشستگی برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان تأسیس گردید.

-سال ۱۳۷۵ به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام یافته است و زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره می گردید.

-سال ۱۳۷۵به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تحت شماره ۹۵۱۱ ثبت و در ۱۶ خرداد ۷۶ تغییر نام یافته و دارای هیأت امنای جدید (۷ نفر عضو هیأت امناء )مدیران عامل محترم ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه- فولاد خوزستان معاون امور اجتماعی و نیروی انسانی و بالاترین مقام مسئول معدنی شرکت ملی فولاد و ۲ نفر با انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت ملی فولاد.

-در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۱ به استناد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی وتصویب نامه هیأت وزیران شماره ت۴۵۳۵۲هـ مورخ۲۲/۷/۹۲ رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است.

تا سال۱۳۹۰ منابع مورد نیاز صندوق از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها و شرکت های تابعه تأمین و نسبت به پرداخت مستمری و هزینه های قانونی اقدام می گردید. با اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل گردیده و مطالبات در قالب” رد دیون دولت”  براساس اکچوئری جهت ادامه حیات پرداخت خواهد شد. گسترده فعالیت صندوق در ۱۵ استان کشور که اصفهان با ۵۰% فراوانی بیشترین سهم را دارا می باشد.

79000+ تعداد بازنشستگان فعال
300000+ اعضای خانواده تحت پوشش
12000+ مشارکین حق بیمه پرداز
87000+ مستمری بگیران صندوق