×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی سایدبار


خبرهای ویژه

منشور اخلاقی

 

 

بازنشستگان و مشارکین صاحبان اصلی صندوق اند و هدف همه همکاران جلب رضایت آنان براساس رعایت حقوق اساسی ایشان است.

با پای بندی به خط مشی و منشور اخلاقی، در قبال صاحبان اصلی صندوق پاسخگو و متعهد به ایفای وظایف خواهیم بود.

بنابر این وظایف اخلاقی صندوق در قبال متعاملین بویژه صاحبان اصلی بشرح ذیل در سرلوحه تدبیر و اقدامات قرار خواهد داشت.

 

 • صیانت و ارتقاء ارزش دارایی های بازنشستگان
 • شفافیت اطلاعات جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از منابع صندوق
 • مسئولیت پذیری اجتماعی جهت ایجاد سلامت مالی و اداری
 • پرهیز از انجام هزینه های اضافی ، غیرضروری و نامعقول و رعایت اصل مصرف بهینه درتخصیص منابع
 • برخورد مناسب و محترمانه با ارباب رجوع بویژه بازنشستگان محترم با هدف حفظ تکریم ارباب رجوع
 • رعایت اصل شایسته سالاری جهت انتصابات مسئولین و کارکنان صندوق
 • تسهیل گر(هدایت گر به جای مجری)
 • ماموریت محور (به جای سازمان محور)
 • آینده نگر (پیشگیری به جای درمان)
 • ارباب رجوع مدار(مردم سالار به جای دیوان سالار)
 • غیرمتمرکز(به جای سلسله مراتب طولانی و تمرکزگرایی)
 • رقابت گرا (متناسب با تغییرات محیط کسب و کار)
 • نتیجه گرا (تاکید بر ستاده ها)
 • توانمندساز (توجه به منابع انسانی و ارتقاء ظرفیت آنان)
 • قانون مدار (قانون اساسی، قوانین برنامه ، قوانین تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
 • اخلاق مدار (تاکید بر اخلاق حرفه ای)