خانه » خدمات مستمری بگیران » شرایط و نحوه دریافت وام

شرایط و نحوه دریافت وام

 

کمک هزینه ازدواج

کمک هزینه ازدواج درصورت ازدواج دائم بازنشسته و همچنین فرزندان بازنشستگان ، بازنشستگان متوفی وازکارافتادگان قابل پرداخت است.

شرایط و مقررات :

 

الف . كمک هزینه ازدواج فقط برای یکبار به هریک ازافراد یاد شده قابل پرداخت است

ب . کمک هزینه ازدواج فرزندان درصورت کارمند بودن زن وشوهر فقط به شوهر تعلق می گیرد .

ج . درصورتی که مزدوجین کارمند باشند کمک هزینه ازدواج به هردو نفر تعلق می گیرد .

مدارک لازم :

اصل شناسنامه فرزند و تصویر تمام صفحات .

اصل شناسنامه بازنشسته و تصویر تمام صفحات

اصل سند ازدواج و تصویر صفحات ۱ تا ۵

دفترچه خدمات درمانی فرزندان اناث.

اصل کارت ملی و تصویر

 

كمك هزينه فوت 

کمک هزینه فوت درصورت فوت مستخدم شاغل یا بازنشسته وافراد تحت تکفل آنان قابل پرداخت است.

پس ازفوت مستخدم پرداخت کمک هزینه فوت ، بابت فوت افراد تحت تکفل زمان حیات قابل پراخت نمی باشد .

مدارک لازم :

ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت

ﮐﭙﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ)

theme