خدمات اداری

قطع و برقراری عائله مندی و حق اولاد

در اجرای مقررات موردعمل بازنشستگانی که متأهل و دارای فرزند می باشند ، هر ماهه مبلغی معادل آنچه هر ساله تعیین می شود به حساب حقوقی بازنشسته یا وظیفه بگیر واریز می گردد.

مقررات و شرایط :

۱-حق عائله مندی (حق همسر) در صورت احراز تاهل بازنشسته و داشتن همسر دائم پرداخت می گردد و در صورت عقد موقت پرداخت حق همسر مقدور نمی باشد.

۲- حق همسر فقط در ازای داشتن یک همسر تعلق خواهد گرفت و تعدد زوجات موجب افزایش مبلغ مذکور نخواهد بود.

۳- در صورت فوت و یا طلاق همسر ، حق همسر قابل پرداخت نخواهد بود.

۴-حق اولاد در صورت احراز نسبت فرزندی و درج مشخصات فرزند در شناسنامه متقاضی قابل پرداخت می باشد.

 

۵-فرزندان ذکور بین بیست تا بیست و شش سال تمام در صورت تحصیل در مراکز دانشگاهی استحقاق دریافت حق فرزند را دارند و به فرزندان ذکور بالای بیست و شش سال حق اولاد تعلق نمی گیرد .

۸- به فرزندان اناث، مادامی که شاغل نبوده و ازدواج نکرده باشند، حق اولاد تعلق می گیرد.

۹-در صورت اتمام شرایط استحقاق ، بازنشسته موظف است سریعاً مراتب را به صورت کتبی به امور بازنشستگی و یا نزدیکترین دفتر نمایندگی صندوق ها اطلاع دهد .

۱۰-حق اولاد در صورتی به بازنشستگان زن تعلق می گیرد که خود به تنعائی متکفل تأمین هزینه های معاش زندگی فرزندان را به عهده داشته باشد.

۱۱-فرزندان محجور و از کار افتاده (معلولیت دائم)در صورت ارائه مجوز لازم از کمیسیون پزشکی و مراجع ذیصلاح (قوه قضائیه) از حق اولاد بهره مند خواهند شد.

مدارک لازم جهت برقراری حق همسر و اولاد :

۱-تکمیل فرم درخواست برقراری حق همسر و اولاد

۲- ارائه اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه بازنشسته و افراد تحت تکفل

۳-جهت برقراری حق اولاد بابت فرزندان پسر بالای بیست سال علاوه بر اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه ، ارائه گواهی تحصیلی ضروری می باشد.

۴-جهت برقراری حق اولاد بابت فرزندان محجور از کار افتاده (معلولیت دائم) علاوه بر اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه ،ارائه مجوزهای اخذ شده از کمیسیون پزشکی در ارتباط با فرزندان از کارافتاده کلی (معلولیت دائم) ضروری می باشد.

مدارک لازم جهت قطع حق همسر و اولاد:

۱-جهت قطع حق همسر ، ارائه گواهی فوت ( در صورت فوت ) یا اصل و تصویر طلاقنامه ( در صورت طلاق ) لازم است.

۲- جهت قطع حق اولاد بابت فرزندان پسر بالای بیست سال ارائه گواهی عدم اشتغال به تحصیل ضروری است .

۳- برای قطع حق اولاد بابت فرزندان اناث ارائه اصل و تصویر عقد نامه ( در صورت ازدواج و به منظور تعیین تاریخ دقیق عدم استحقاق ) و یا استعلام تأمین اجتماعی ( در صورت اشتغال و به منظور تعیین تاریخ دقیق عدم استحقاق) ضرورری است.

نحوه اقدام :

۴-متقاضی به دفاتر امور بازنشستگی مراجعه و فرم تقاضای برقراری یا قطع عائله مندی را تکمیل و ارائه می نمایند.

۵-بر حسب تقاضای انجام شده ، اصل مدارک لازم را به متصدی مربوطه ارائه نموده و فتوکپی مدارک را نیز تحویل می دهد.

۶-فرم تقاضا به انضمام مدارک پیوست پس از بررسی لازم و حصول اطمینان از رعایت مقررات ، از طریق سیستم مکانیزه افزایش فوق العاده ذیربط اقدام خواهد شد.

صدور/ قطع دفترچه های درمانی جهت بازنشستگان و مستمری بگیران :

ضروریست جهت صدور و قطع دفترچه های خدمات درمانی کارکنان دولت و دفترچه خدمات درمانی فولاد ، ارائه درخواست و مدارک لازم جهت تائید و احراز صدور/ قطع دفترچه، بازنشسته یا موکل قانونی به دفاتر امور بازنشستگی مراجعه فرمائید.

برقراری مستمری وظیفه بگیران :

درصورت فوت مشارک، بازنشسته يا ازكارافتاده كلي ، بازماندگان آنان ازجمله پدر ، مادر ، زوج يا زوجه ، فرزند و نوادگان كه پدرشان فوت شده و در كفالت مشارک یا بازنشسته متوفي بوده اند ، به شرح زير از مستمري مربوط(حقوق وظيفه) استفاده خواهند كرد :

۱-همسر يا همسران دائمي بازنشسته مرد .

۲-همسر دائمي بازنشسته زن كه ازكارافتاده كلي و تحت تكفل متوفي باشد .

۳-فرزندان و نوادگان ذكور ،تاموقعي كه به سن (۲۰) سال تمام برسد يا درصورتي كه به تحصيل تمام وقت در دانشگاه يا موسسه عالي اشتغال داشته باشد تا زماني كه به سن (۲۶) سال تمام مي رسد و يا تا هرموقع كه ازكارافتاده كلي باشند .

۴-فرزند و نوادگان اناث ، درصورت نداشتن شغل يا تا موقعيكه شوهر اختيار نكرده يا مطلقه شده باشند .

۵-پدر و مادر تحت تكفل كهسن پدر از(۶۰)سال و سن مادر از (۵۰) سال تجاوز كرده باشد و ياازكارافتاده كلي باشند و به هرحال درموقع فوت متوفي ، تحت تكفل وي قرارداشته باشند .

۶-درصورت فوت پدر و مادري كه هردو بازنشسته صندوق بازنشستگي باشند ، فرزندان آنان مي توانند با رعايت ساير مقررات مربوط از هردو حقوق وظيفه پدر و مادر متوفي استفاده نمايند .

۷-افرادي تحت تكفل محسوب مي شوند كه به تنهائي قادر به تأمين معاش خود نبوده و معاش آنان توسط بازنشسته مربوطه تأمين شده یا می شود .

تبصره ۱– احراز هويت وظيفه بگيران براي تداوم پرداخت حقوق وظيفه ، حداقل هر۶ماه يك بار الزامي است . وظيفه بگيران ساكن خارج از كشور ، درصورت تأييد كنسولگري يا سفارت خانه هاي كشور جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ، مشمول دريافت حقوق وظيفه خواهند بود .

تبصره ۲– چنانچه هريك از بازنشستگان و ازكارافتادگان که فاقد همسر یا فرزند می باشند و همچنین وظيفه بگيران ، براي احراز هويت براساس نظر صندوق بازنشستگي اقدام نكنند ، مستمري آنان تا تعيين تكليف قطعي ، درحساب موقت نگهداري مي شود .

مدارك موردنياز برای برقراري حقوق وظيفه :

هريك از بازماندگان واجد شرايط حق خواهند داشت كه طبق شرايط و به ميزاني كه در آئين نامه تعيين شده است ، مستمري دريافت نمايند ، مشروط بر اينكه بتوانند فوت متوفي و نسبت خود را با وي و همچنين واجد شرايط دريافت مستمري بودن را اثبات نمايند .

تقاضاي دريافت حقوق وظيفه .

ارائه اصل و تصوير برگ انحصار وراثت .

ارائه اصل و تصوير گواهي فوت .

ارائه گواهي اشتغال به تحصيل فرزندان ذكور .

ارائه اصل گواهيعدم اشتغال فرزندان و نوادگان اناث .

ارائه شماره حساب افراد ذي نفع براي واريز حقوق وظيفه .

ارائه اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي افراد ذي نفع .

ارائه نشاني محل سكونت و شماره تلفن ثابت و همراه .

ارائه گزارش كلانتري يا شوراي محل يا مرجع قانوني ذي ربط ، داير بر اينكه پدر و مادر تحت تكفل ، متوفي بوده اند .

دفترچه خدمات درمانی متوفی.

ارائه مدارك ديگري كه توسط صندوق بازنشستگي ضروري تشخيص داده شود .

نحوه تقسيم مستمري به وظيفه بگيران

نحوه تقسيم حقوق وظيفه به بازماندگان مشمول دريافت مستمري به نسبتهاي مشروح زير خواهد بود:

سهم همسر(۵۰) (درصورتي كه مشارك یا بازنشسته بيش از يك همسر داشته باشد ، نسبت مزبور به تساوي بين آنها تقسيم خواهد شد ) .
سهم فرزندي كه يكي از والدينش زنده باشد (۲۵) .
سهم فرزندي كه هيچيك از والدينش زنده نباشد (۵۰).
سهم هريك از والدين متوفي يا هردوآنها (۲۰) ، كه اگر هردو آنها درقيد حيات باشند به تساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.
در صورتی که یک یا چند نفر از بازماندگان مستمری بگیر فوت کنند یا فاقد شرایط دریافت مستمری گردند، به تناسب نسبتهای ذکر شده فوق به مستمری سایر بازماندگان اضافه خواهد شد.

مدارک لازم برای پرداخت غرامت فوت

۱-برگه اصل یا برابر با اصل گواهی پزشک مبنی بر علت فوت.

۲-تصویر تمام صفحات شناسنامه متوفی برابر اصل.

۳-برگه اصل یا برابر با اصل خلاصه رونوشت وفات.

۴-مدارک دیگری که در موارد خاص بیمه گر مطالبه نمایند.

اخذ گواهي حقوقي عادی و تعهدآور:

یکی از خدماتی که در زمره خدمات اداری از سوی امور بازنشستگان ارائه می شود صدور گواهی حقوق است.

در بعضی موارد بازنشستگان عزیز جهت بهره گیری از همکاریهای ادارات ، نهادها، سازمانهای دولتی و خصوصی و همچنین برای استفاده از تسهیلات بانکها بایستی گواهی امور بازنشستگی مبنی بر بازنشسته بودن و یا تائیدیه معتبر برای اثبات و تعیین مستمری بازنشستگی خود ارائه نماید.

مقررات و شرایط صدور گواهی حقوقی:

۱- صدور گواهی حقوقی براساس در خواست شخص بازنشسته و صرفاً با مراجعه متقاضی صادر و تحویل میگردد.

۲- حضور بازنشسته و یا وکیل وی (همراه با وکالتنامه رسمی معتبر) برای دریافت گواهی حقوقی الزامی می باشد.

۱-متن نامه صرفاً بیانگر عضویت دارنده گواهی در زمره بازنشستگان و نمایانگر میزان حقوق دریافتی در زمان صدور گواهی می باشد.

۲-حداکثر سه گواهی جهت معرفی به بانک ها و موسسات صادر می گردد.

مدارک لازم :

۱- فتوکپی آخرین فیش مستمری

۲- کارت شناسائی بازنشستگی

۳-ارائه درخواست کتبی مبنی بر نیاز به گواهی حقوقی

theme