خانه » خدمات مستمری بگیران

خدمات مستمری بگیران

در اجراي تبصره ذيل ماده ۹۷ و مواد ۹۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۵آئين نامه استخدامي شركتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات سابق مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هيئت محترم وزيران و بمنظور رعايت قوانين و مقررات ، استقرار و ارتقاء ضوابط و هم چنين ايجاد وحدت رويه و بهينه سازي فرايندهاي بازنشستگي و حفظ حسن روابط و تعامل در جهت شفاف سازي امور مرتبط با مشاركان (بازنشستگان آتي ) ، رعايت نكات زير براي تمامي واحدهائي كه شاغلين آنها ، عضو صندوق بازنشستگي فولاد مي باشند ، الزامي خواهد بود :

۱- ضروري است شركت ها ، كسور جاري مربوط به هرماه مشاركان صندوق بازنشستگي فولاد را حداكثر يك ماه پس از پرداخت حقوق ، واريز نموده و فيش واريزي مربوطه را همراه با ليست حقوق ومزايا يا لوح فشرده به معاونت فني و عمليات صندوق ارسال و رسيد دريافت نمايند .

۱-۱- شركتها و واحدهاي صنعتي و معدني درصورت تأخير در پرداخت كسور و عدم ارائه ليست يا لوح فشرده حقوق و مزايا (هركدام كه محقق نگردد ) ، مشمول پرداخت جريمه ديركرد خواهند شد .

۲-۱- لازم است كليه واحدها ، مانده كسور معوقه خود تا پايان سال ۱۳۹۲ را حداكثر تا پايان تيرماه ۱۳۹۳ پرداخت نموده و فيش واريزي مربوطه را بهمراه  كليه ليست ها يا لوح فشرده حقوق و مزاياي مربوطه به صندوق ارسال و رسيد دريافت كنند و ضمن اطمينان ازتكميل سوابق پرداخت كسور و ارسال ليست يا لوح فشرده حقوق ومزاياي كاركنان خود نسبت به رفع مغايرت مالي و هويت مشاركين اقدام نمايند . بديهي است مسئوليت عدم ثبت فرد يا افراد در بانك اطلاعاتي مشاركان پس از مهلت فوق ، بعهده صندوق نخواهد بود .  ضمنا” چنانچه بدهي خود از بابت كسور معوق را تا پايان تيرماه ۱۳۹۳ پرداخت ننمايند ، مشمول پرداخت جريمه بر مبناي مانده بدهي خواهند بود .

۳-۱- تهاتر نمودن كسوربازنشستگي مشاركان تحت هيچ شرايطي با ساير اقلام ، ارقام و حسابهاي احتمالي فيمابين مجاز نبوده و به سابقه معتبر شاغلين لطمه خواهد زد . بديهي است درصورت وجود مانده حسابهاي في مابين در دفاتر واحدها ، ضمن انجام رفع مغايرت با امور مالي  صندوق و تهيه صورتجلسه مغايرت و ثبت اقلام باز در دفاتر طرفين ، مبالغ مزبور  بصورت جداگانه تسويه گردد .

۴-۱- واحدهاي صنعتي و معدني حداكثر تا پايان تيرماه ۱۳۹۳ نسبت به ارسال يك نسخه از آخرين حكم كارگزيني كليه مشاركان كه ميزان حقوق و مزاياي مشمول كسور هريك مشخص باشد ، به اين صندوق اقدام نمايند ، بطوريكه مبلغ كسور مندرج در ليست يا لوح فشرده (۱۰ و ۲۰درصد) مطابق با حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني فوق باشد .

ضمنا” چنانچه تغييري در حقوق ومزاياي مشاركان در طول سال ايجاد شود ، احكام مربوطه همه ماه بطور جداگانه ارسال شود .

۲- ضروري است همكاري و هماهنگي لازم در زمينه صدور احكام بازنشستگي و تكميل مدارك و پرونده به منظور احراز تأييد سنوات خدمت معتبر براي نيل به بازنشستگي بعمل آيد . درهرحال صدور احكام بازنشستگي مستلزم كسب موافقت قبلي صندوق و انجام مميزي لازم خواهد بود .

۳- هرگونه تبديل وضعيت يا پذيرش مشارك جديد منوط به اخذمجوز از صندوق خواهد بود .

۴- هرگونه تغيير در نظام مزد و عوامل مشمول كسوربازنشستگي بدون هماهنگي صندوق از درجه اعتبار ساقط بوده و مسئوليت آن بر عهده واحد ذيربط خواهد بود .

۵- مستمري بازنشستگي شاغلين واجد شرايط بازنشستگي در صورتي برقرار خواهد شد كه علاوه بر وجود ساير شرايط ، واحد مورد نظر كليه كسوربازنشستگي كاركنان خود را تا پايان ماه بازنشستگي فرد معرفي شده پرداخت نموده باشد .

۶- چنانچه نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد مشاركان در دوسال آخر خدمت آنان بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد وبا سالهاي قبل سازگار نباشد ، مستمري بازنشستگي برمبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت ، محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.

۷- حداكثر حقوق و مزاياي مشمول كسور مشاركان در سال ۱۳۹۳ مطابق بند۸ مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت ۲۸۶ هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲، مبلغ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ريال مي باشد و صندوق بازنشستگي فولاد هيچگونه تعهدي نسبت به مبالغ مكسوره مازاد برمبلغ مزبور نخواهد داشت .

 

theme