خانه » درباره صندوق » منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

بازنشستگان و مشارکین صاحبان اصلی صندوق اند و هدف همه همکاران جلب رضایت آنان براساس رعایت حقوق اساسی ایشان است.

با پای بندی به خط مشی و منشور اخلاقی، در قبال صاحبان اصلی صندوق پاسخگو و متعهد به ایفای وظایف خواهیم بود.

بنابر این وظایف اخلاقی صندوق در قبال متعاملین بویژه صاحبان اصلی بشرح ذیل در سرلوحه تدبیر و اقدامات قرار خواهد داشت.

رعایت کامل حقوق قانونی و تسهیل در ارائه آن.

صداقت و اطلاع رسانی شفاف.

اعتماد آفرینی ( رابطه سریع و آسان و احترام).

حفظ شئون و تکریم بازنشستگان و …

مواجهه صریح، صادقانه و مشفقانه.

ایجاد فضای مطلوب با استفاده از دانش و تجهیزات مناسب و به روز برای ارتباط متقابل مجازی.

رعایت عدالت و انصاف در توزیع خدمات.

تلاش در جهت حداکثر سازی بازدهی دارایی صندوق.

امانت داری و پیش گیری از هرگونه خسارت مادی و معنوی.

مدیریت دانش بنیان و خلاقانه.

انعطاف پذیری و انتقاد پذیری

theme