خانه » درباره صندوق

درباره صندوق

 • تاریخچه صندوق :

شرکت ملي فولاد ايران در سال ۱۳۷۴ به دليل مشکلات ناشي از تامين وجوه مستمري و عدم سنخيت امور اجرائي بازنشستگي با فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري تصميم گرفت ، فعاليتهاي امور بازنشستگي را به دو بخش صندوق بازنشستگي و ا مور بازنشستگي تفکيک نمايد که بتوان با مرزبندي روشن وظايف و تخصصي کردن آن ، امور مربوط به مستمري بگيران را ساماندهي نمايد . اين روند تا سال ۱۳۷۶ ادامه پيدا کرد ، تا اينکه بر اساس مصوبه مورخ ۷۶/۳/۱۸ هيئت مديره شرکت ملي فولاد ايران ، موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد به صورت يک موسسه غير دولتی و از نظر اداري و مالي مستقل ، برمبناي اساسنامه مصوب هيئت مديره شرکت ملي فولاد ايران تاسيس و تحت شماره ۹۵۱۱ مورخ ۷۶/۳/۱۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد .

بر اساس پیشنهاد دولت محترم و تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي در بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور بشرح بند ۵۹ قانون مزبور که در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد مقرر گرديد این صندوق از وزارت صنعت ،معدن وتجارت منتزع وبه وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي منتقل شود .

 • قوانین حاکم بر عملیات صندوق:

 

 • اساسنامه مؤسسه صندوق
 • آئین نامه استخدامی یکنواخت شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات موضوع مصوبه شماره ۵۷۲۸۱/ت ۲۱۱۹۵ هـ مورخ ۷۸/۱۱/۲۵ ، در حدی که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد
 • قانون مدیریت خدمات کشوری ( فصل مربوطه )
 • قوانین بودجه ساليانه كل كشور ( احکام خاص و موردی )
 • قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي( در حال حاضر قانون برنامه پنجم )
 • قانون بازنشستگی پیش از موعد
 • قوانین مربوط به ایثارگران
 • قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان
 • قانون حالت اشتغال
 • مصوبات هیأت وزیران حسب مورد
theme